Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΦΕΚ-Γ4-1150-76 (200

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΦΕΚ-Γ4-1150-76 (200 5 years 10 months ago #6

  • admin
  • admin's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 10
  • Karma: 0
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 2520/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων».
2. Το π.δ. 95/2000 «περί οργανισμού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
4. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176Α) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας.
5. Την υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527Β 24.3.2004) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
7. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 (ΦΕΚ 517Β) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης».
8. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην τεχνολογική πρόοδο.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
1. Η παρ.1 του άρθρου 6 της Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξης τροποποιείται ως εξής: «Η τροφοδότησις και η εκροή του ύδατος των δεξαμενών θα πραγματοποιείται μέσω συστημάτων εισαγωγής και εξαγωγής αντιστοίχως για την ανακυκλοφορία και ανανέωση του νερού, εν συνδυασμώ μετά των αυλάκων υπερχειλίσεως (αρθ. 7.) Δια δεξαμενάς επιφανείας μικροτέρας των 75μ2 δυνατόν να προβλέπεται απλή μόνον εισαγωγή και εξαγωγή».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της ιδίας απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Εις πολύ μεγάλας δεξαμενάς με στόμια εκροής εις το κέντρον αυτών, τα στόμια εισροής συνιστάται όπως τοποθετώνται κατά τα ως άνω διαστήματα των 4,50 μ. καθόλην την περίμετρον τούτων».
3. Η παρ.5 του άρθρ.6 της ιδίας απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Δια την απομάκρυνσιν του σχηματιζομένου επί της επιφανείας του ύδατος υμενίου, το οποίον αποτελεί σοβαράν εστίαν μολύνσεως, συνιστάται όπως το ήμισυ τουλάχιστον περίπου της εκροής του ύδατος πραγματοποιείται δι’υπερχειλίσεως (αρθ. 7). Το υπόλοιπον ύδωρ δέον να εκρέει μέσω βυθισμένων στομίων και εκ του πυθμένος προς αποφυγήν δημιουργίας περιοχών στασίμου ύδατος καθύψος και απομάκρυνσιν των τυχόν ιζημάτων».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του αρθ.7 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Ο αριθμός αυτών θα πρέπει να υπολογίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας ύδατος εντός του χρονικού διαστήματος της ανακυκλοφορίας (αρθ. 15, παρ.1).
5. Η παρ. 2 του άρθρου 9 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
Η λέξη «δέον» αντικαθίσταται από τη φράση «συνιστάται για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του νερού».
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3α) του αρθ. 16 της ιδίας Απόφασης συμπληρώνεται ως εξής:
«Συνιστώνται αι ηλεκτροκίνητοι φυγόκεντροι αντλίαι. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως διυλιστηρίων πιέσεως αι αντλίαι δέον όπως εξασφαλίζουν την απαιτούμενην παροχήν υπό το μέγιστον υδραυλικόν φορτίον, το οποίον δυνατόν να αναπτυχθεί εις τα διυλιστήρια ή συστήματα φίλτρανσης».
7. Ο τίτλος του αρθ. 17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Επεξεργασία νερού».
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1. του αρθ. 17 της ιδίας
Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
Το σύστημα επεξεργασίας του ύδατος δέον όπως έχει ικανότητα εξασφαλίζουσαν τον απαιτούμενον ρυθμόν ανανεώσεως αυτού (αρθ. 15, παρ. 1α).
9. Η παρ. 2 του αρθ. 17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Διά τον καθαρισμόν του ανακυκλοφορούντος ύδατος των δεξαμενών δύναται να χρησιμοποιηθή ταχυδιυλιστήριον βαρύτητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο σύστημα φίλτρανσης, ώστε να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας
β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος
γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματιδίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50 μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της παρ.1 του αρθ. 15 της παρούσας Απόφασης».
10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση διυλιστηρίων άμμου το υλικόν διυλίσεως αρχικού πάχους τουλάχιστον 0,90μ. δέον όπως αποτελείται από καταλλήλως διαβαθμισμένην, γωνιώδη άμμον κατάλληλον δια διυλιστήρια και χάλικας.»
11. Η παρ. 6 του αρθ.17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Πλην των συνιστωμένων αμμοδιυλιστηρίων, δύναται να χρησιμοποιηθεί διυλιστήριον, ταχυδιυλιστήριον βαρύτητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο σύστημα φίλτρανσης, το οποίο πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας
β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος
γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματιδίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50 μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της παρ.1 του αρθ. 15 της παρούσας Απόφασης.
Όλα τα ανωτέρω συστήματα επεξεργασίας νερού θα πρέπει επιπρόσθετα να υπόκεινται και στους κάτωθι περιορισμούς:
α) Το χρησιμοποιούμενον ύδωρ θα είναι απηλλαγμένον χρώματος και δεν θα περιέχει ηυξημένην ποσότητα σιδήρου ή μαγγανίου
β) Θα εξασφαλίζεται αρίστη επίβλεψις λειτουργίας υπό ειδικευμένου πεπειραμένου και υπεύθυνου χειριστού
γ) Ο ρυθμός διυλίσεως δεν θα υπερβαίνει την παροχήν 5μ3 ύδατος ανά μ2 επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως.»

Άρθρο 2
Σε ξενοδοχειακές μονάδες με ανάλογης επιφάνειας κολυμβητική δεξαμενή κοντά στη μονάδα, σαν παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοπποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.882 seconds